Smluvní podmínky spolku RKC Domeček ML, z.s. pro Animační klub Coolonáda platné od 24.8.2020

Smluvní vztah mezi RKC Domeček ML, z.s. a objednavatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

Smluvní strany

1. Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z.s., IČ 05205581, se sídlem Ruská 216/48, 353 01 Mariánské Lázně (dále jen „pořadatel“)

a

2. zákonný zástupce nebo pěstoun účastníka AP (dále jen “objednavatel”) v případě objednávky animačního programu (dále jen „AP) samostatně.

Rozsah plnění

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům AP, tj. dětem a mládeži. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednavatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu v předem vymezených blocích. Z účasti dítěte na AP nevyplývá pro objednavatele právo na žádné jiné plnění a služby.
Animační program je vhodný pro děti od 3 do 15 let. Program zahrnuje vyrábění, pořádání tanečních a cvičebních aktivit, výlety do blízkého okolí vč. exkurzí v doprovodu proškoleného personálu (animátorů). V rámci Animačního klubu Coolonáda bude na místě ze strany Poskytovatele zajištěn a vybaven dětský koutek vč. místa pro přebalování dětí.
Program bude probíhat v červnu a září 2020 od soboty do neděle. Od 29.6.2020 do 30.8.2020 bude 7 dní v týdnu (1 den v týdnu budou organizovány společné rodinné aktivity). Jednotlivé dny budou rozděleny do 3 bloků (dopoledne, odpoledne, večer).  

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednavatelem a pořadatelem vznikne při současném splnění následujících tří bodů:


1. Objednavatel vyplní přihlášku dítěte (dětí) na internetových stránkách www.coolonada.cz. V přihlášce je objednavatel povinen sdělit kromě jiného také důležité informace o zdravotním stavu dítěte, včetně psychických poruch, předepsaných nebo užívaných lécích. Součástí přihlášky je kromě Smluvních podmínek RKC Domeček ML, z.s. také Provozní řád Animačního klubu Coolonáda a Prohlášení o bezinfekčnosti. Zasláním vyplněné přihlášky objednavatel stvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty seznámil a souhlasí s nimi.


2. Pořadatel potvrdí přijetí přihlášky dítěte na AP a společně s fakturou emailem zašle objednavateli.


3. Objednavatel uhradí ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů před nástupem dítěte (účastníka) na animační program celou částku na účet pořadatele. V této lhůtě musí být v souladu s potvrzením přihlášky připsána na účet pořadatele správná částka se správným variabilním symbolem, případně též specifickým symbolem. Zaplacením celé částky objednavatelem má účastník (účastníci) garantované místo na programu. Pokud není dítě předem přihlášeno, je možné částku zaplatit na místě v hotovosti,

Cena AP

Ceny AP jsou stanovené jako ceny smluvní.


Cena zahrnuje služby, které vyplývají ze zajištění a realizace animačního programu. V ceně je obsaženo následující: organizace pod vedením zkušených animátorů (venkovní program a program v animačním klubu ve společenském domě Casino), pití, pomůcky na vyrábění, výlety do blízkého okolí vč. exkurzí, náklady na odměny a ceny do soutěží, náklady za ošetření a běžné léky poskytnuté zdravotníkem pořadatele. V ceně není zahrnuto zvýhodněné vstupné nebo poplatky za aktivity mimo Animační klub Coolonáda (např. jízdenka na lanovku, pronájem koloběžek). V ceně není zahrnut prodej bílých triček na animaci “Malování oděvu”. Seznam extra služeb vč. cen bude k dispozici v animačním klubu.


Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednavateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednavatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 7 kalendářních dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Platební podmínky AP pro objednávky mimo hotelové balíčky

Cena za AP pro účastníka musí být uhrazena dle údajů uvedených na vystavené faktuře (termín splatnosti), nejpozději však 7 kalendářních dnů před zahájením AP, na který je účastník přihlášen.

Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo konání, cenu činnosti, případně činnost zrušit (např. z důvodu vyhlášení nařízení k výskytu onemocnění COVID-19). Pokud objednavatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 kalendářních dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednavatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednavateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

Účast na AP

Objednavatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu AP nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje provozní řád Animačního klubu, může být z AP vyloučen, přičemž objednavatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Objednavatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti.

Za škody způsobené účastníkem zodpovídá objednavatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele, popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednavatel.

Odstoupení od smlouvy objednavatelem

Objednavatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednavatele, a to nejpozději do 30 dnů od písemného doručení požadavku na odstoupení.

Stornopoplatky AP

Při jednostranném odstoupení objednavatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat následující stornopoplatky:

Odstoupení do 6 kalendářních dní před sjednaným zahájením AP – jednorázový poplatek ve výši 500,- Kč.

Neúčast na sjednaném AP

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní AP, ukončí ho předčasně nebo na něj vůbec nenastoupí, a přitom objednavatel od smlouvy neodstoupí ještě před jeho zahájením nebo zruší účast až po jeho zahájení, nemá objednavatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Odstoupení od smlouvy pořadatelem

Pořadatel může před započetím AP nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednavateli přitom nevzniká nárok na vrácení celé uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci, anebo finanční vyrovnání dle stornopodmínek (při odstoupení od smlouvy před zahájením akce):

1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu nebo hrubě či opakovaně porušuje provozní řád Animačního klubu Coolonáda.
2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednavatelem (např. při vyplňování přihlášky), kdy nelze bez předchozí dohody zajistit AP pro dítě, jež vyžaduje trvalou individuální péči nebo zdravotní péči nad rámec běžných zvyklostí na AP.
3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na AP nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
4. Pokud účastník není na AP přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.
5. Objednavatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka AP, tj. kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).
6. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za AP pro účastníka.
7. Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. “vyšší moci”, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků AP. V těchto případech obdrží objednavatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednavateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.
8. Koronavirová infekce

Pokud opatření vlády České republiky nebo jiného orgánu státní správy nedovolí v souvislosti s potlačením koronavirové infekce uskutečnit AP ve sjednaném termínu, může objednavatel zvolit jiný termín v aktuální sezoně (pokud to okolnosti umožní) a zaplacená částka se převede v plné výši ve prospěch nové přihlášky (bez poplatku). Pokud tím vznikne nedoplatek, zavazuje se jej objednavatel uhradit do 7 dnů na účet pořadatele. Vznikne-li přeplatek, vrátí jej pořadatel ve stejné lhůtě na účet objednavatele. Pokud to okolnosti nedovolí, bude individuálně dohodnuta finanční kompenzace, případně vrácení peněz.

Obdobně může pořadatel v zájmu ochrany zdraví účastníků některý z plánovaných bloků zrušit, i když odpovědné orgány státní správy či jiné instituce pořádání akcí kvůli koronavirové infekci sice přímo nezakáží, ale jejich pořádání nedoporučí.

Pokud objednavatel zruší jednostranně přihlášku z jiného důvodu ještě před datem oznámení pořadatele o zrušení akce z důvodů dle bodu 8., postupuje se standardně dle příslušných článků této smlouvy a k bodu 8. se nepřihlíží. Obdobně může pořadatel postupovat v případě, že objednavatel nesplní některou ze svých povinností (například nesplatí dohodnutou částku včas a v plné výši).

Pojištění

Pojištění účastníka AP je věcí objednavatele, pořadatel jej nezajišťuje.

Náklady za ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady:
  • za převoz k ošetření,
  • za léky a léčebné přípravky,
  • za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. zdravotnickým zařízením)
  • nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka,

  je objednavatel povinen je pořadateli uhradit.

  Náklady za ošetření a běžné léky poskytnuté zdravotníkem pořadatele (obsah lékárničky) nejsou objednavateli účtovány (jsou součástí ceny za AP).

Reklamace služeb

V případě, že objednavatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb, může uplatnit reklamaci. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího AP, popřípadě u jiného zástupce pořadatele.

Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednavatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z AP, avšak nejdéle do 7 pracovních dnů písemně nebo emailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Zpracování osobních dat objednavatele a účastníka pobytu

Pořadatel se zavazuje dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů objednavatele a účastníka. Vydal k tomu Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR). Prohlášení bude zasláno/předáno objednavateli spolu s potvrzením objednávky AP.

Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Pořadatel je povinen získat souhlas od zákonného zástupce účastníka k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během AP a s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům spolku.

Souhlas udílí objednavatel ve formuláři přihlášky dítěte na AP a může jej kdykoliv později odvolat, přičemž i po odvolání pro něj zůstávají závazné povinnosti, k jejímž plnění se při udělení souhlasu zavázal.

Další ujednání

Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že užívání mobilního telefonu účastníkem AP je buď částečně omezeno anebo zcela zakázáno.

Objednavatel může na základě předchozí domluvy využít služby vyzvedávání a přivádění dětí z/do ubytovacího zařízení, pokud to personální a časové kapacity Animačního klubu dovolí.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednavatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednavatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.